Міжповірочні інтервали

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями.

№ з/п Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці Міжповірочний інтервал, роки
1 Автоматичні зважувальні прилади:
ваги безперервної дії для сумарного обліку 1
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку 1
ваги для зважування розділених вантажів 1
вагові дозатори дискретної дії 1
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь 1
залізничні платформні ваги 1
контрольні ваги 1
2 Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів 1
3 Аналізатори медичного призначення:
біохімічні 1
гематологічні 1
електролітів та газу в крові 1
імуноферментні 1
флуоресцентні 1
хемілюмінесцентні

електрохімічні
1

1
4 Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки-1 1; 5
5 Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод 1
6 Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку 1
7 Аудіометри чистого тону 1
8 Блоки детектування іонізуючого випромінення 1
9 Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації 1
10 Вимірювальні канали систем радіаційного контролю 1
11 Вимірювальні трансформатори струму та напруги-2 10; 14; 5 (16)-3
12 Вимірювачі артеріального тиску 1
13 Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається 1
14 Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні) 1
15 Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок 1
16 Вимірювачі параметрів електромагнітного поля 1
17 Вимірювачі потужності та радіоперешкод 1
18 Вимірювачі:
електростатичних зарядів 1
імпедансу 1
опору кола заземлення 1
опору ізоляції 1
параметрів релейного захисту 1
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі 1
струму витоку в електричній мережі 1
19 Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів 1
20 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації:
вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні;
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні

1
1
21 Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) 1
22 Віброметри 1
23 Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори 1
24 Генератори 1
25 Гирі-4 1; 2
26 Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення 1
27 Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)-5 1; 5
28 Датчики навантаження ваговимірювальні 1
29 Дефектоскопи 1
30 Динамометри, силовимірювальні датчики 1
31 Дозатори медичні піпеткові та поршневі 1
32 Еквіваленти мереж 1
33 Електрокардіографи 1
34 Енцефалографи 1
35 Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) 1
36 Кардіодефібрилятори 1
37 Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) 1
38 Лічильники води 4
39 Лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії-6 8 (16)-3; 6 (16)-3; 4 (10)-3; 6 (10)-3; 1
40 Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин 4
41 Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)-7 2; 8
42 Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів 1
43 Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму 1
44 Матеріальні міри довжини 1,5
45 Медичні термометри-8 1; 2; 3
46 Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) 1
47 Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності 1
48 Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) 1,5
49 Монітори пацієнта 1
50 Неавтоматичні зважувальні прилади-9 1; 1,5
51 Нівеліри 1
52 Осцилографи 1
53 Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:
світлими нафтопродуктами, мастилами 1
скрапленим газом 1
стисненим газом 1
54 Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання-10 1; 1,5
55 Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені 1
56 Пульсоксиметри 1
57 Пурки робочі-11 1; 1,5
58 Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози 1
59 Реографи 1
60 Рефрактометри, офтальмометри 1
61 Рівнеміри-12 1; 2
62 Селективні вольтметри 1
63 Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації 1
64 Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри «Сич» 1
65 Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах 1
66 Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні) 5
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) 5
67 Струмовимірювальні кліщі 1
68 Таксометри 1
69 Тахеометри 1
70 Тахографи 1
71 Теодоліти 1
72 Теплолічильники та теплообчислювачі 4
73 Термінали паркувальні 1
74 Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)-13 1; 2; 3
75 Тесламетри 1
76 Ультразвукові діагностичні прилади 1
77 Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації 1
78 Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони 1
79 Хроматографи газові та рідинні 1
80 Шумоміри 1

Згідно з наказом про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями. Всі ці повірки та ряд інших робіт здійснюються співробітниками ТОВ «Тестметрстандарт» з індивідуальним підходом до кожного клієнта.


Стандартизація та метрологічне забезпечення

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи контролю вимірювань. Вимоги до вимірювальних процесів і вимірювального обладнання.

Цей державний стандарт встановлює загальні вимоги і дає керівні вказівки по контролю процесів вимірювання та метрологічного підтвердження придатності засобів вимірювальної техніки, які використовуються для забезпечення відповідності та підтвердження відповідності метрологічним вимогам. Він визначає вимоги до менеджменту якості системи менеджменту вимірювань, яка може використовуватися метрологічною організацією як частина загальної системи менеджменту і забезпечувати виконання метрологічних вимог.

Цей стандарт не призначений для використання в якості попередньої умови для демонстрації відповідності ISO 9001, ISO 14001 або будь-якого іншого стандарту. З метою сертифікації зацікавлені сторони можуть погодитися використовувати цей стандарт в якості основи для встановлення відповідності вимогам системи управління вимірюваннями. Цей стандарт не призначений для заміни або доповнення вимог ISO / IEC 17025.

Фахівцями ТОВ «Тестметрстандарт» проводяться роботи згідно з ДСТУ ISO 10012:2005. Ми індивідуально відносимося до кожного клієнта, а також маємо гнучку цінову політику та швидко виконуємо необхідну роботу.

Історія метрології

В процесі історії людства вироблялися певні уявлення про розміри, форми, властивості предметів і процесів, а в зв’язку з цим виникали і розвивалися різні методи і засоби вимірювань, що поклало початок нової науки — метрології.

Рисунок 1 - Структурна схема метрології.

Якому-завгодно об’єкту, предмету, процесу чи явищу можна дати характеристику його властивостями або якостями, які проявляються в певній мірі і, отже, піддаються кількісній оцінці.

«Будь-яка якість має нескінченно багато кількісних градацій»

Фрідріх Енгельс

Тож, яким чином проводиться кількісна оцінка цих властивостей об’єкта? Звичайно, шляхом різноманітних вимірювань для кожної характеристики окремо. В давнину одиницями вимірювання відстані та довжини були п’ядь та лікоть, а ваги — золотник, пуд та фунт. Ці величини були поширені серед багатьох країн, в тому числі на просторах Євразії. Природно розмір ліктя був різним, а інші величини було неможливо виміряти точно в силу відсутності необхідних технічних засобів, у наші ж часи майже будь-які величини можна точно виміряти, якщо звернутись за допомогою до спеціалістів у галузі метрології — до ТестМетрСтандарту.

Однією з основних заходів довжини довгий час була сажень. Розмір її не був постійним, адже була велика кількість підвидів саженю: проста сажень, коса, казенна, також неточність вимірювань у ті часи. Також використовувалися аршин і верста. Для підтримки єдності встановлених заходів існували еталонні (зразкові) виміри, які перебували в храмах і церквах.

В Німеччині метрологічний центр був заснований в 1887, в Англії — в 1900, в США — в 1901 р.

«Наука починається … з тих пір, як починають вимірювати»

Д.І. Менделєєв

В цьому науковому кредо науковця виражений один з найважливіших принципів розвитку будь-якої науки, який досі не втратив актуальності. Д.І. Менделєєв зробив чималий практичний і науковий внески в розвиток метрології. У 1860 році він розробив пікнометр — скляну посудину невеликої ємності (кілька см³) та спеціальної форми для визначення густини газоподібних, рідких або твердих речовин. В 1865 році створив новий метод зважування при постійному навантаженні, що виключає температурну похибку й досі залишається актуальним.

У 1889 році відбулося затвердження «Положення про міри та ваги», яке затвердило зразки аршини і фунта і ввело їх точні співвідношення з метричною системою. Воно допускало факультативне застосування прогресивної метрологічної системи заходів. Важливим етапом у розвитку метрології також стало підписання метричної конвенції (Convention du Mètre) — міжнародної угоди, підписаної 20 травня 1875 року в Парижі, яка заснувала три організації з метою встановлення й підтримки міжнародної системи одиниць: Генеральну конференцію мір і ваг, Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародний комітет мір і ваг. В цьому ж році була створена МОМВ — Міжнародна організація мір і ваг, яка розташувалася в місті Севрі у Франції, поблизу Парижа.